WAŻNE INFORMACJE

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Informacyjny nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Informacyjny nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informujemy, że inwestycja w akcje może wiązać się z utratą całego kapitału. Szczegółowy opis czynników ryzyka, które należy rozważyć w związku z inwestowaniem w akcje spółki, znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka” Dokumentu Informacyjnego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o jego publicznej ofercie. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.

PIERWSZA OFERTA PUBLICZNA AKCJI

Vixa Games S.A.

Zapisy inwestorów: 15-29 LISTOPADA 2021

W ramach oferty publicznej Vixa Games S.A. planuje pozyskać 3 mln 

Cele emisyjne

Sfinansowanie nakładów na produkcję przyszłych gier: Horrorchero i Caravan

Finalizacja aktualnego projektu: The Crackpet Show

Dotychczasowe produkcje

Love ColorsCrackpet Show

Zaplanowane produkcje

Harmonogram oferty

15-29 listopada 2021r.

Przyjmowanie zapisów

8 grudnia 2021r.

Planowany przydział akcji serii C

Jak zapisać się na akcje Vixa Games S.A.?

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres:

contact@vixagames.com