Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Vixa Games S.A. z siedzibą w 80-126 Gdańsk, ul. Czesława Miłosza 9, jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest możliwy pod nr tel.: +48 883 955 294 lub pod adresem mailowym: gdpr@vixagames.com

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Państwem, związanej z przeprowadzaną ofertą publiczną Akcji Serii [C] (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii [C] oraz wprowadzeniem Akcji Serii [C] do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu- rynek NewConnect (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Vixa Games S.A. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) firmom inwestycyjnym, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.